Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackCollectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Wanneer je in loondienst bent bij een instelling heb je, naast je eigen arbeidsovereenkomst, vaak een cao waarin alles op collectief niveau voor werknemers is geregeld. Hierin staan de rechten en plichten van de werknemer en werkgever.

Namens de NVD behartigt de Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) de collectieve belangen van beroepsbeoefenaren in:

 • Ziekenhuizen
 • Universitaire medische centra
 • Verpleging, verzorging, thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gezondheidscentra
 • Nederlandse universiteiten

Ben je werkzaam binnen een of meerdere genoemde cao’s, dan betaal je jaarlijks, bovenop het NVD-lidmaatschap, een bijdrage voor collectieve belangenbehartiging. 

Naast het afsluiten van cao’s houdt de FBZ zich bezig met:

 • Het ontwikkelen van sociale plannen bij reorganisatie
 • Algemene informatie en advies over reorganisaties en (collectief) ontslag
 • Functiewaardering (FWG)

De NVD verstrekt gegevens uit de ledenadministratie aan de FBZ. Zo kunnen zij je op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen de organisatie waar je werkzaam bent. Verder gebruiken ze deze gegevens om namens de NVD ledenraadplegingen uit te voeren. 

Alle informatie over activiteiten van de FBZ en de actuele stand van zaken met betrekking tot de sociaal-economische belangenbehartiging lees je op de site van FBZ.

Ben je lid van de NVD, dan heb je per kalenderjaar recht op 10 uur juridische hulp en advies door de juristen van de FBZ. Klik op de button hieronder en lees wat FBZ Rechtshulp voor jou kan betekenen (hiervoor moet je ingelogd zijn):

FBZ Rechtshulp

Functiebeschrijving en functiewaardering (FWG)

Alle functies binnen instellingen zijn volgens een bepaald systeem beschreven.. Vervolgens vindt er een weging plaats, een vertaalslag naar de honorering oftewel de functiewaardering (FWG). De verschillende FWG schalen staan beschreven in de cao.

Ben je het niet eens met hoe bij jou in de organisatie de weging van jouw functie is gedaan? Neem contact op met het FBZ Klachtenloket.

Reorganisatie en ontslag

Een reorganisatie of een dreigend ontslag brengt veel onrust mee en roept veel vragen op. Namens de NVD is de FBZ partij bij het tot stand komen van een cao en bij het ontwikkelen van sociale plannen. In de CAO en sociale plannen worden op collectief niveau afspraken gemaakt over de rechten en plichten van werkgever en werknemer, ook wanneer er sprake is van reorganisatie en ontslag.

Waar kun je je rechten en plichten vinden?

 • In je eigen arbeidsovereenkomst; deze vormt de basis voor de werkrelatie met je werkgever
 • In een cao; alles wat op collectief niveau voor werknemers wordt geregeld wordt in een cao vastgelegd
 • In een sociaal plan (informeer ernaar in geval van een reorganisatie of ontslag)
 • In een aparte arbeidsvoorwaardenregeling indien van toepassing

In de cao staan de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Wanneer er sprake is van een fusie of reorganisatie staat er of een werkgever overleg moet hebben met de betrokken werknemersorganisaties/vakbonden. Bij de OR of afdeling P&O kun je achterhalen of dit is gebeurd. Mocht dit niet het geval zijn, en die verplichting is er wel, dan kun je dat bij de NVD melden. De NVD zal de FBZ hierover inlichten en deze kan hierover met de werkgever in contact treden.

Sociaal plan

Het overleg tussen werkgever en de werknemersorganisaties over een fusie of reorganisatie leidt veelal tot een sociaal plan. Een sociaal plan wordt overeengekomen tussen werkgever en de werknemersorganisaties. De FBZ legt het vervolgens voor aan de leden (onder andere de diëtisten) die werkzaam zijn in de betreffende organisatie.

Wanneer een sociaal plan aanwezig is kun je zien wat je rechten en plichten zijn als werknemer in geval van bijvoorbeeld een fusie of een reorganisatie. Het kan zijn dat er geen gedwongen ontslagen vallen, maar dat je een passende andere functie krijgt aangeboden. Er kan ook sprake zijn van een outplacement- en/of scholingsbudget, etc.

In een sociaal plan kan veel afgesproken worden, wees zelf ook creatief. Overleg bijvoorbeeld met collega’s in dezelfde situatie of je samen zelfstandig verder kunt gaan en zoek in het sociaal plan naar een faciliteit die voor jou van toepassing zou kunnen zijn, bijvoorbeeld ondersteuning bij de oriëntatie op een zelfstandige praktijk.

Let er altijd op, dat je niet vrijwillig werkloos wordt, daarmee vergooi je alle rechten op een eventuele uitkering. Bespreek daarom zaken met de werkgever altijd ‘onder voorbehoud van rechten’. Bij onzekerheid daarover is het verstandig iemand in te schakelen die je juridisch kan adviseren over de situatie, bijvoorbeeld via een rechtsbijstandsverzekering.

Kijk voor meer informatie naar de handleiding Advies bij dreigend banenverlies en Sociaal Plan.

Als diëtetiek wordt overgenomen door een andere organisatie

Als de afdeling diëtetiek of een deel ervan wordt overgenomen door een andere organisatie, treedt de Wet Overgang van Onderneming in werking.

Transitievergoeding 

Iedere werknemer die (gedwongen) wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding moet worden uitgekeerd zodra iemand 24 maanden in dienst is geweest, ook als het om een tijdelijk dienstverband gaat waarbij het contract vóór 1 juli 2015 is ingegaan.

De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van het dienstverband en de leeftijd. Voor kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) of ontslag wegens slechte financiële situatie, geldt een uitzondering op de berekening van het aantal dienstjaren.

Meer informatie over transitievergoeding vind je op de website van de Rijksoverheid.

Ben je lid van de NVD, dan heb je per kalenderjaar recht op 10 uur juridische hulp en advies door de juristen van de FBZ. Op deze pagina lees je wat FBZ Rechtshulp voor jou kan betekenen:

FBZ Rechtshulp