Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackPrivacy Statement

Privacy Statement

1 juli 2021

Privacy Statement

De NVD respecteert de privacy van haar leden en alle gebruikers van haar website. De NVD draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan NVD verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld. NVD zal zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
Je hebt het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in jouw persoonsgegevens die in ons bezit zijn te verbeteren of uw gegevens te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens kun je je wenden tot bureau@nvdietist.nl of telefoonnummer 030 634 62 22.
Omdat de bescherming van de persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van websites van essentieel belang is voor onze activiteiten, hechten wij als NVD hier grote waarde aan. Alle verkregen persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Duidelijke doelen waarvoor de NVD jouw persoonsgegevens verwerkt

De NVD verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Om een kwalitatief goede dienstverlening te garanderen worden jouw persoonsgegevens in de volgende situaties verzameld en verwerkt:

 • Bij het afsluiten van een NVD lidmaatschap om je kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
 • Bij het afnemen van producten en/of diensten van de NVD. Dit is van toepassing wanneer je je inschrijft voor een cursus of nascholing, wanneer je een congres bezoekt, producten aanschaft via onze website of bij gebruik van (interactieve) diensten op de website van de NVD.
 • Bij contact met de NVD. Dit betreft zowel telefonisch, e-mail of digitaal contact via een contactformulier, maar ook wanneer je onze (mobiele) websites gebruikt of wanneer je inlogt op het ledengedeelte.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

De NVD verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het persoonlijk lidmaatschap van de vereniging. Om deze doelstellingen uit te voeren verwerkt de NVD volgende persoons gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Huisadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functie
 • Privé en zakelijk telefoonnummer
 • Privé en zakelijk e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteit op de website van NVD

Deze gegevens worden opgeslagen gedurende het lidmaatschap en daarna voor een periode van maximaal 2 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Verwerking van persoonsgegevens van crediteuren en leveranciers

Persoonsgegevens van crediteuren verwerkt de NVD ten behoeve van administratieve doeleinden en/of het uitvoering geven aan een opdracht. De grondslag voor verwerking is hierbij het nakomen van overeenkomsten van levering.
Volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres

De NVD bewaart deze gegevens gedurende de periode dat men wordt gezien als leverancier of crediteur.

Verstrekking aan derden

De NVD kan persoonlijke gegevens aan derden verstrekken voor doelen zoals hierboven beschreven. Hierbij valt te denken aan het verzorgen van een aanmeldprocedure voor bijeenkomsten of partijen met wie de NVD samenwerkt om haar functie als branchevereniging uit te voeren.
De NVD verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen zonder verwerkersovereenkomst. Met deze partijen worden afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. De NVD kan wel persoonsgegevens delen met derden indien zij daar wettelijk toe verplicht is en/of wanneer daar uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

Belangenbehartiging door FBZ

Samen met achttien andere (beroeps)organisaties is de NVD lid van de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties inde Zorg). Mede namens de NVD voert FBZ onderhandelingen over de CAO’s in de zorg. Ook overlegt de FBZ met werkgevers als er sprake is van reorganisatie en fusie. Over de gevolgen van een reorganisatie of fusie vindt overleg plaats met de leden van de aangesloten bonden. Om de leden te informeren of uit te nodigen voor een overleg verwerkt FBZ persoonlijke gegevens van onder andere de leden van de NVD.
Met inachtneming van de voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming verstrekt de NVD van de leden die werkzaam zijn in (academische) ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ en de gezondheidscentra, de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Werkgever

FBZ gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het informeren en uitnodigen van leden in het kader van de collectieve belangenbehartiging. Het spreekt voor zich dat deze gegevens niet aan derden (zoals bijvoorbeeld werkgevers) worden verstrekt.

Minderjarigen

De NVD verwerkt geen (persoons)gegevens van personen jonger dan 16 jaar waardoor ook geen nadrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers nodig is.

Bewaartermijn

De NVD bewaart persoonsgegevens niet langer dan de periode waarvoor de gegevens nodig zijn of op basis van wetgeving is vereist.

Beveiliging persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking , heeft de NVD passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo hebben alle personen die namens de NVD van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, een geheimhoudingsverklaring ondertekend, zijn servers en hardware waarmee NVD-medewerkers werken uitgerust met actuele beveiligingssoftware zoals virusscanners en firewalls. Persoonlijke gegevens worden
alleen via beveiligde https-verbinding verzonden en wordt een gebruikersnaam en wachtwoord gehanteerd op alle systemen van de NVD. Persoonsgegevens worden bovendien geback-upt zodat deze kunnen worden hersteld bij fysieke of technische incidenten. Deze maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd. De medewerkers van de NVD zij geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

E-mail

De NVD verstuurt haar eigen nieuwsbrieven. Je ontvangt deze met het oogmerk om je als lid te voorzien van informatie over onze belangenbehartiging en onze dienstverlening. Als ontvanger kun je je altijd eenvoudig afmelden voor een nieuwsbrief door in de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken. Indien je in het geheel geen informatie over de belangenbehartiging van de NVD, (nieuwe) producten of diensten wilt ontvangen, stuur dan een e-mail aan bureau@nvdietist.n

Cookies

De NVD maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen en worden uitgelezen door browsers en website pagina’s. De daarin opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek eventueel weer doorgegeven.
Deze cookies worden gebruikt voor een optimale werking van de website en voor analyse. Wij kunnen zo zien welke informatie wel of niet goed wordt beoordeeld en hoe vaak bijvoorbeeld een bepaald item wordt gelezen.

Cookies weigeren

Je kunt cookies weigeren door jouw webbrowser in te stellen om alle cookies of alleen bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg eventueel de handleiding van uw webbrowser). Het weigeren dan wel verwijderen van cookies betekent dat deze niet op jouw computer en in de betreffende browser worden getoond. Bij het gebruik van meerdere computers en browsers dien je per device en per browser de cookie-instellingen aan te passen. Wanneer je alle cookies weigert, hou je er rekening mee dat dat bepaalde onderdelen van de websites niet goed meer functioneren.

Andere websites

Op de websites van de NVD vind je links naar andere websites. Wij hebben geen invloed hoe deze sites jouw persoonlijke gegevens behandelen. Lees daarvoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de betreffende website.

Rechten met betrekking tot gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, in te zien, te rectificeren, wijzigen of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de NVD of haar medewerkers. Ook kun je de door jouw verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Een verleende toestemming om persoonsgegevens te verwerken kan op elk moment worden ingetrokken. Voor verzoeken
met betrekking tot jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met bureau@nvdietist.nl of telefoonnummer 030 634 62 22. Ook heb je het recht om een eventuele klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens te melden bij de toezichthoudende partij op het gebied van privacy verwerking , de Autoriteit Persoonsgegevens Wijzigingen
De NVD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij NVD of diens licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van NVD is het niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, beschikbaar stellen aan derden, etc.

Fotografie en videoregistratie

Tijdens het congres worden er foto en filmopnames gemaakt in opdracht van de NVD. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor verschillende (sociale) media uitingen van de NVD.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2021