Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackAuteursrichtlijn NTVD – Wetenschappelijk artikel

Auteursrichtlijn NTVD – Wetenschappelijk artikel

Wetenschappelijke artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek (NTVD) zijn ‘peer reviewed’. Dit betekent dat onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) de ingezonden artikelen beoordelen op kwaliteit. Bij elk wetenschappelijk artikel schrijft een van de WAR-leden een beschouwing. De volledige wetenschappelijke artikelen worden alleen online geplaatst. In het tijdschrift wordt een verkorte, samengevatte versie opgenomen.

De WAR bestaat uit:

 • dr. Anemone van der Berg
 • prof. dr. ir.  Lisette de Groot
 • dr. Tiny Hoekstra
 • dr. Harriët Jager – Wittenaar
 • dr. ir. Jacqueline Langius
 • prof. dr. Lisbeth Mathus-Vliegen
 • dr. ir. Nicole de Roos
 • dr. Marian de van der Schueren
 • prof. dr. Ingrid Steenhuis

(Ideeën voor) wetenschappelijke artikelen worden door de WAR, in overleg met de redactie, beoordeeld op geschiktheid voor publicatie in het NTVD.
Wij ontvangen graag een samenvatting van het onderzoek in ongeveer 300 woorden op redactie@nvdietist.nl.

Beschrijf in deze samenvatting:

 1. De wetenschappelijke vraag of het belangrijkste probleem;
 2. Bepaling steekproefgrootte, gebruikte statistische methoden;
 3. Belangrijkste conclusie;
 4. Onderbouwing conclusie;
 5. Betekenis van de resultaten voor de dagelijkse praktijk of voor verder onderzoek;

Na het indienen van de samenvatting ontvang je over het algemeen binnen 10 dagen per e-mail bericht of wij het idee in principe geschikt vinden. Houd er rekening mee dat een positieve reactie van de redactie geen garantie is voor acceptatie van het later ingediende manuscript. Het manuscript zal na indiening de gebruikelijke peer-review ondergaan en we kunnen in dit stadium geen uitspraak doen over de kans op publicatie.

Criteria Wetenschappelijk artikel

 • Het artikel is niet eerder gepubliceerd in een ander (wetenschappelijk) tijdschrift.
 • Het artikel moet voldoen aan de schrijfrichtlijn, zie hieronder.

Werkwijze

De redactie beoordeelt het artikel op:

 • Geschiktheid van het onderwerp
 • Methodologie
 • Wetenschappelijk niveau
 • Bruikbaarheid in de praktijk
 • Actualiteit
 • Originaliteit
 • Leesbaarheid

Daarnaast moet het artikel voldoen aan de schrijfrichtlijnen (zie later).

Bij goedkeuring gaat de peer review procedure in werking.

Peer review procedure

Het peer reviewproces staat weergegeven in onderstaande flowchart.

De redactie legt de samenvatting van het manuscript voor aan de wetenschappelijke adviesraad voor een eerste screening.

Binnen een maand na het indienen van het manuscript ontvangt de auteur de uitkomsten van de eerste screening. Mogelijke uitkomsten van deze eerste screening:

 • Manuscript is afgewezen voor publicatie
 • Manuscript wordt in behandeling genomen en gereviewd door twee leden van de WAR
 • Manuscript moet worden herzien, waarna opnieuw wordt beoordeeld of het manuscript geschikt is om te reviewen

Reviewen

Wanneer het manuscript geschikt lijkt voor publicatie of voldoende potentie bezit, wordt het gereviewd door twee leden van de wetenschappelijke adviesraad. Dit reviewen houdt in dat twee WAR-leden onafhankelijk van elkaar het manuscript beoordelen op:

 • Geschiktheid van het onderwerp
 • Methodologie
 • Wetenschappelijk niveau
 • Bruikbaarheid in de praktijk
 • Actualiteit
 • Originaliteit
 • Leesbaarheid

De auteur ontvangt binnen ongeveer 1 maand de opmerkingen van de reviewers op het manuscript. De auteur moet het manuscript binnen vier weken herzien en/of aanpassen.

Tijdens het reviewproces kan een manuscript een of meerdere malen tussen de auteur en de wetenschappelijke adviesraad heen en weer worden gestuurd. Wanneer de reviewers tevreden zijn met het artikel en het commentaar naar tevredenheid door de auteur is verwerkt kan het manuscript worden geplaatst in het tijdschrift. De auteur moet er rekening mee houden dat het traject tot aan publicatie in het tijdschrift ruim een half jaar in beslag kan nemen. Het artikel kan wel eventueel eerder op de website van het NTVD gepubliceerd worden.

Ook behoudt de WAR en de redactie het recht om op elk moment tijdens het review proces alsnog te besluiten dat het manuscript niet zal worden geplaatst, omdat het uiteindelijk toch niet van voldoende wetenschappelijk niveau blijkt, of de auteurs na meerdere ronden niet in staat bleken om het niveau te verhogen en/of de aanwijzingen van de WAR op te volgen.

Eindredactie

Na het reviewen door de wetenschappelijke adviesraad, redigeert de redactie het artikel en maakt het op voor online plaatsing. De redactie kan daarbij veranderingen aanbrengen in woordgebruik, zinsbouw en indeling van een manuscript. Ingrijpende veranderingen worden uiteraard alleen aangebracht in overleg met de corresponderende auteur. In het tijdschrift wordt een verkorte, samengevatte versie geplaatst van maximaal 1800 woorden, ex illustraties. De auteur wordt gevraagd hier een voorzet voor te doen.

Beschouwing

Bij het artikel wordt een beschouwing geschreven door een van de WAR-leden, een deskundige op dit vakgebied of iemand vanuit de praktijk. In deze beschouwing worden eventuele tekortkomingen van het onderzoek of het artikel beschreven. Daarnaast kan in worden gegaan op de toepassing in de praktijk. Deze beschouwing kan de auteur niet voor publicatie inzien. Eventueel kan de auteur na publicatie reageren op de beschouwing.

Door inzending van een artikel verklaart de auteur:

 • Dat het manuscript niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift ter publicatie is aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd is.
 • Dat het recht van publicatie, in geval van acceptatie, overgedragen wordt aan het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek.
 • Minimaal één van de auteurs is diëtist of heeft een studie heeft gedaan met duidelijke raakvlakken.
 • Dat alle auteurs akkoord zijn met de inhoud van het artikel en naamsvermelding.
 • Dat hij of zij toestemming heeft voor het publiceren van reeds eerder elders gepubliceerd materiaal.
 • Akkoord te gaan met het beoordelen van het manuscript door de leden van de wetenschappelijke adviesraad.
 • Bereid te zijn de opmerkingen van de wetenschappelijke adviesraad en de redactie te verwerken in artikel, binnen de door de redactie vastgestelde termijn.
 • Dat het artikel voldoet aan de schrijfrichtlijnen (zie hieronder).

Schrijfrichtlijnen manuscript wetenschappelijk katern

 • Geef het manuscript een informatieve, beknopte titel en eventueel een duidelijke ondertitel.
 • Nummer de regels in het manuscript (dit kan in Word met de optie ‘pagina-indeling’, ‘regelnummers’, ’doorlopend’).
 • Vermeld de namen van alle auteurs met hun titel(s), voorletters, achternaam, beroep en functie, instituut en afdeling.
 • Vermeld van alle auteurs het correspondentieadres (postadres, telefoonnummer en e-mailadres). Tenzij anders vermeld, zullen de contactgegevens van de eerste auteur bij het artikel worden geplaatst.
 • Vermeld eventuele belangenconflicten, financiële ondersteuning en dankbetuigingen.
  Voorzie het manuscript van een Nederlandse en een Engelse samenvatting, beide van maximaal 275 woorden. Gebruik de koppen: inleiding, methoden, resultaten, discussie en conclusie. Vermeld een aantal  trefwoorden.
 • Beperk de lengte van een origineel, wetenschappelijk hoofdartikel tot 3000 woorden. Dit is exclusief de samenvatting en literatuurlijst. Daarnaast is ruimte voor maximaal drie tabellen/figuren/andere illustraties. De literatuurlijst heeft een maximale lengte van 20 referenties.
 • Zorg voor een logische opbouw en een overzichtelijke indeling door de verschillende onderdelen van tussenkoppen te voorzien.

Inleiding (aanleiding, doel, probleemstelling en onderzoeksvragen), methoden (deelnemers, materiaal, statistiek), resultaten (per onderzoeksvraag), discussie, conclusie en implicaties voor de praktijk.

 • Schrijf het artikel in de verleden tijd. Alleen de discussie en de inleiding worden geschreven in de tegenwoordige tijd.
 • Vermeld in een artikel over een experimenteel onderzoek bij mensen of dit werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van de ethische commissie van het onderzoeksinstituut of van de regio in kwestie.
 • Gebruik geen namen van patiënten, hun initialen of ziekenhuisnummers, ook niet in tabellen of figuren.

Figuren en/of tabellen

 • Geef verduidelijkende en aanvullende informatie in de vorm van maximaal drie figuren, tabellen, (stroom)schema’s, afbeeldingen en (tekst)kaders. Voorzie deze van onderschriften (figuren), bovenschrift (tabellen) en verwijs ernaar in de tekst. Voor overname van eerder gepubliceerd materiaal is toestemming nodig.
 • Lever figuren, tabellen en afbeeldingen apart aan. Sla grafische afbeeldingen op in het jpeg-formaat van voldoende grootte.

Literatuur

Sluit het manuscript af met een literatuurlijst. Er is ruimte voor maximaal 20 referenties. Verwijs in de tekst met nummers (in superscript) naar de gebruikte literatuur, in de volgorde waarin ze in de tekst worden genoemd, Wordt er meermalen naar dezelfde bron verwezen dan telt het nummer van de eerste verwijzing. Gebruik geen zogenaamde ‘noten’ van een tekstverwerkingsprogramma.

 • Literatuurverwijzing vindt plaats volgens de ICMJE stijl, met maximaal drie auteurs vermeld. Indien er meer auteurs zijn worden deze vervangen door et al.
 • Voor spelling en grammatica hanteert de redactie onder meer de laatste drukken van de Woordenlijst Nederlandse taal, het van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Pinkhof-Hilfman Geneeskundig woordenboek en de Schrijfwijzer.
 • Artikel en bijbehorende bestanden kunnen per e-mail naar de redactie worden gestuurd (redactie@nvdietist.nl).

Voor meer informatie:

Voor een helder boek over het schrijven van een medisch wetenschappelijk artikel, zie:

Punten voor het kwaliteitsregister

Publiceren in het tijdschrift is niet alleen leuk en leerzaam, het levert ook nog punten op voor het kwaliteitsregister. Voor het schrijven van een wetenschappelijk artikel ontvangt de auteur 15 punten.