Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDe Gecombineerde Leefstijlinterventie Jeugd (update)

De Gecombineerde Leefstijlinterventie Jeugd (update)

Vrijdag 15 december 2023Afbeelding De Gecombineerde Leefstijlinterventie Jeugd (update)

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is inmiddels voor velen een bekend begrip. Deze zorgvorm richt zich op preventie en valt sinds 2019 voor volwassenen binnen het basispakket van de zorgverzekering. In 2024 komt hier de ketenaanpak van zorg en de ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas structureel bekostigd bij. Onderdeel van deze aanpak is de GLI Jeugd.

2024 wordt gezien als overbruggingsjaar, een jaar waarin de kwaliteitseisen verder worden ingevuld en waarna beroepsverenigingen afspraken kunnen maken over hun rol in de GLI jeugd. Het Netwerk Kinderdiëtisten (NKD) en de NVD nemen je mee in de stand van zaken.

Ketenaanpak van zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Deze ketenaanpak is vanaf 2024 een nieuwe aanspraak binnen de zorgverzekeringswet. Kinderen met een matig verhoogd gezondheidsgerelateerd risico (BMI >30 of >25 in combinatie met risicofactoren/comorbiditeit), kunnen door de huisarts, kinderarts of jeugdarts verwezen worden naar de Centrale Zorgverlener (CZV). De CZV is de spin in het web in de ketenaanpak en komt samen met kind (en ouder) tot een aanpak op maat.

Kind naar Gezonder Gewicht heeft een basispresentatie gemaakt, geschikt om in je regio het gesprek hierover aan te gaan, maar deze biedt ook een mooie basis aan informatie over de aanpak.

De Centrale Zorgverlener

De functie CZV wordt vervuld door iemand met een HBO+ opleiding vanuit een sociaal-maatschappelijke of (para)medische opleiding, aangevuld met een specifieke opleiding tot CZV met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin. De CZV heeft hierbij verschillende taken:

  • Motiveren en begeleiden van kind en gezin
  • Versterken zelfmanagement
  • Zo nodig doorverwijzen
  • Coördineren van zorg en ondersteuning

Binnen de ketenaanpak wordt uitgegaan van het stepped care principe. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij voedingsproblematiek niet meteen een diëtist wordt ingezet zolang de verwachting is dat kan worden volstaan met voedingsadviezen van de Jeugd Gezondheidszorg. Tegelijkertijd sluit de stepped care niet uit, dat als dat later nodig blijkt, alsnog de zorg door een diëtist kan worden ingezet (via de Zvw).

Rol (kinder)diëtist in de ketenaanpak

De CZV adviseert een aanpak op maat. Dit kan bijvoorbeeld een dieetbehandeling zijn door de diëtist of een GLI. Ook in de GLI heeft de (kinder)diëtist een belangrijke rol. Lees meer over de rol van de kinderdiëtist in de aanpak in deze factsheet.

Daarnaast is het mogelijk om als diëtist een rol te nemen als kinderleefstijlcoach. Vooralsnog zijn die mogelijkheden beperkt en wordt meer duidelijk in 2024. Lees hieronder meer over de implementatie in 2024.

Stand van zaken implementatieproces

Op dit moment is nog niet aan de benodigde randvoorwaarden voldaan om de onderdelen, die vergoed kunnen worden vanuit de ZVW, landelijk in te kopen per 1 januari 2024. Aan zorg die vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet, worden specifieke kwaliteitseisen gesteld. Zo ontbreekt het op dit moment nog aan bewezen effectieve GLI-programma’s die voldoen aan de GLI-criteria, zoals benoemd in de richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. Hiermee is het huidige aanbod in het Loket Gezond Leven nog niet toereikend.

Ook is er nog onvoldoende borging van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de betrokken (zorg)professionals (centrale zorgverleners en uitvoerders van GLI), om de zorg daadwerkelijk in te kunnen kopen per 1 januari 2024.

Wat kan wel in 2024?

Ondanks dat nog niet aan alle randvoorwaarden voldaan is, wordt in 2024 wel een eerste stap gezet met het vergoeden van specifieke onderdelen van de ketenaanpak. Om in 2024 in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet, stellen zorgverzekeraars enkele voorwaarden:

  • De rol van centrale zorgverlener (CZV) wordt ingevuld door een jeugdverpleegkundige die hiervoor een aanvullende opleiding tot centrale zorgverlener gevolgd heeft. Indien de rol van CVZ wordt ingevuld door een professional vanuit een andere beroepsgroep, dan komt deze in 2024 vooralsnog niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet.
  • Eén van de drie kinder-GLI’s is beschikbaar in de regio. In 2024 komen vooralsnog alleen de GLI-programma’s van de huidige experimenten in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit zijn GLI-Amsterdam, Your Coach Next Door en GO!
  • Meer inhoudelijke informatie over de GLI-programma’s van Amsterdam en Your Coach Next Door en GO!, wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld.

Er wordt toegewerkt naar de realisatie van bredere randvoorwaarden op gebied van inkoop. Zodat het uiterlijk in 2025 (en waar mogelijk al eerder) mogelijk is om de zorg aan kinderen met overgewicht en obesitas in te kopen.

Streven is om in kwartaal 1 2024 een kwaliteitsregister gereed te hebben ten behoeve van de aanbieder GLI. Dit wordt door een landelijke projectgroep opgepakt en zodra meer bekend is over dit kwaliteitsregister, communiceren we daarover.

Kinderleefstijlcoach

Voor nu komt alleen een kinderleefstijlcoach in aanmerking als GLI-aanbieder. Onderzocht wordt of en welke andere beroepsgroepen ook kunnen worden opgenomen (vergelijkbaar als met de GLI volwassenen). Hieruit zal ook duidelijk worden welke eisen gesteld zullen worden, bijvoorbeeld ten aanzien van opleiding. Wil je daar niet op wachten en zijn er andere motieven om als kinderleefstijlcoach te kunnen werken, dan kun je nu al een opleiding doen. Maar het kan dus zijn dat dit niet een eis wordt voor de diëtist als toekomstig GLI-aanbieder.

Overzicht opleidingen kinderleefstijlcoach

  • AVLEG (voor bestaande leefstijlcoaches)
  • AVLEG (voor zorgprofessionals die al wel werken met kinderen, maar geen opleiding leefstijlcoach hebben gevolgd die is geaccrediteerd bij Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland)
  • Your Coach Next Door, is naast interventie eigenaar ook opleider voor zowel de kinderleefstijlcoach als centrale zorgverlener.

Dit bericht is een update van het bericht van 29 september 2023.