Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackBijna 1 op de 5 patiënten bij de diëtist is 75 jaar of ouder
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bijna 1 op de 5 patiënten bij de diëtist is 75 jaar of ouder

Maandag 10 juli 2023Afbeelding Bijna 1 op de 5 patiënten bij de diëtist is 75 jaar of ouder

Het aantal patiënten van 75 jaar en ouder dat de diëtist bezoekt is in 2021 licht gestegen: van 16,2% in 2019 tot 18,2% in 2021. Het grootst is de leeftijdsgroep 45-64 jaar. Zij maken een derde uit van alle patiënten die de diëtist ziet. Dit aandeel is stabiel sinds 2019. Net als in eerdere jaren is 60% van de patiënten vrouw. Dit blijkt uit de jaarcijfers van 2021 en trendcijfers over 2019-2021 van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het Nivel heeft, net als in vorige jaren, de gegevens omtrent de zorg door diëtisten in 2021 verzameld. In het rapport Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2019-2021 vindt u veel meer jaar- en trendcijfers; over het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijns gezondheidszorg.

Leeftijdsverdeling patiënten verandert licht in 2021: iets meer ouderen en 18- tot 45-jarigen

De gemiddelde leeftijd van patiënten die zorg ontvangen van een eerstelijns diëtist is 54 jaar en verandert nauwelijks ten opzichte van de jaren ervoor. Wel lijkt de leeftijdsverdeling iets te veranderen: het aandeel patiënten van 18 t/m 44 jaar en patiënten van 75 jaar en ouder neemt toe terwijl het percentage patiënten van 45 t/m 74 juist iets daalt.

Aandeel patiënten bij de diëtist naar geslacht en leeftijd, 2019–2021

Gemiddeld meer consulten maar minder totale behandeltijd dan voor de pandemie

In 2020, het jaar waarin de coronapandemie startte, was het gemiddeld aantal consulten per patiënt hoger dan in 2019. Ook in 2021 was dit hoger dan voor de pandemie. Het gemiddeld aantal minuten dat in 2021 per patiënt werd gedeclareerd is daarentegen wel iets gedaald. Vanuit het basispakket wordt maximaal drie uur diëtetiekzorg per jaar vergoed. Het percentage patiënten dat in 2021 meer dan drie uur zorg van de diëtist ontving is gedaald: van 11% in 2019 naar 9% in 2021.

Lichte daling aantal telefonische consulten in 2021, maar nog steeds veel meer dan voor de coronapandemie

In 2020 zagen we een flinke stijging van het percentage telefonische consulten ten opzichte van alle gedeclareerde consulten in dat jaar, zeer waarschijnlijk vanwege de coronapandemie. In 2021 daalde het aantal telefonische consulten weer iets, maar het blijft ruim boven het niveau van 2019.

Over het onderzoek

De cijfers van 2021 over de zorg door de diëtist in de eerste lijn zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 83.888 patiënten die in 2021 zijn behandeld in 112 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De representativiteit van de deelnemende diëtisten is bepaald door een vergelijking te maken van therapeut-karakteristieken met de landelijke situatie. De landelijke situatie is vastgesteld op basis van gegevens van eerstelijns diëtisten die in 2018 stonden ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN).