Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackVeelgestelde vragen specialisatie

Veelgestelde vragen specialisatie

Hoeveel specifieke deskundigheden en specialisaties kun je maximaal hebben?

Er is geen limiet, maar de verwachting is dat maximaal 3-4 specifieke deskundigheden en maximaal 1 specialisatie haalbaar is. Aandachtsgebieden blijven dus belangrijk.

Ik heb vele specialisaties: alle scholing, intervisie etc. is toch niet haalbaar voor al mijn specialisaties?

Ten eerste, op dit moment worden in de dagelijkse praktijk door diëtisten de termen specifieke deskundigheden en specialisaties nog door elkaar gebruikt. Eigenlijk gebruikt iedereen de term specialisatie, terwijl als je kijkt naar de criteria, wordt waarschijnlijk met deze specialisaties eigenlijk specifieke deskundigheden bedoeld. Voor specifieke deskundigheden zijn de criteria aanzienlijk minder dan voor de specialisatie (diëtist-specialist).

Het kan dus zo zijn dat je voorheen aangaf ergens gespecialiseerd in te zijn, terwijl, volgens de huidige kenmerken, je eigenlijk specifiek deskundig bent of dat je dit als aandachtsgebied hebt.

Verwachten jullie ook specialisatie (diëtist-specialisten) in de 1e lijn?

Alle functies (generalist, specifieke deskundigheid en specialist) komen we tegen in de 1e, 2e en 3e lijn. De meeste diëtisten werken in de basis als diëtist-generalist en kunnen daarnaast nog een aantal specifieke deskundigheden hebben of een specialisatie.

De inschatting is dat in de 1e lijn voornamelijk generalisten werkzaam zijn, met eventueel specifieke deskundigheden. In de 3e lijn verwachten we de meeste diëtist-specialisten omdat hier de meest gespecialiseerde zorg wordt geleverd. Diëtisten met een of meer specifieke deskundigheden vormen een grote groep in zowel de 1e, 2e als 3e lijn.

Vrijwel iedereen zal in de basis als generalist werken: zonder generalisten, geen specialisten!

Waarom, naast specifieke deskundigheid en specialisatie, ook nog aandachtsgebieden?

Deze term kan worden gebruikt door diëtisten die niet (volledig) voldoen aan de criteria van specifieke deskundigheid en/of specialist, maar toch willen aangeven voor een bepaald vakgebied extra aandacht te hebben.

Op de nieuwe website dietist.nl zullen we dit verschil ook duidelijk maken. Uitgangspunt is dat we aangeven dat het hebben van een aandachtsgebied zeker ook waarde biedt voor de patiënt/cliënt.

Wat is de toepasbaarheid van de diëtist-specialist in de regio’s buiten de Randstad en steden?

Toepasselijke reactie lid X: “In onze dunbevolkte regio X waar ik werk zie ik cliënten niet naar een gespecialiseerde diëtist gaan in een dorp 20 km verder. Ik denk dat wij in onze regio veelal als diëtist-generalist met een of meer aandachtsgebieden blijven werken. Uiteraard zal de tijd het leren.”

Echter, specifieke deskundigheden zullen er ook zijn, net als diëtisten die nu ook al hebben. We gaan dat nu dus ook echt goed zichtbaar maken.

Ontstaat door specialisatie niet te veel concurrentie in de 1e lijn?

Het gaat er bij specifieke deskundigheid en aandachtsgebieden met name om dat je kunt aangeven op welke gebieden je al specifieke kennis hebt. Deze kennis is er al, maar wordt nu geborgd en zichtbaar gemaakt. Mogelijk hebben meerdere diëtisten in de regio dezelfde specifieke kennis, maar tot nu toe zien we dat er voldoende werk is op alle vakgebieden. Een voordeel hiervan is dat diëtisten met dezelfde specifieke kennis in de regio ook met elkaar kunnen samenwerken of bijvoorbeeld aan intervisie kunnen doen.

Het benodigde aantal van 75 diëtist-specialisten voor een KP-specialistenregister is voor ons netwerk niet haalbaar. Is hier wat aan te doen?

Wanneer 75 niet haalbaar is, kunnen netwerken kiezen voor specifieke deskundigheid. Een andere mogelijkheid die we willen onderzoeken is dat diëtist-specialist wel mogelijk is, maar dan alleen met registratie en zichtbaarheid op ‘vind een diëtist’ en niet in het KP-specialistenregister, dan hoeft het aantal van 75 niet behaald te worden.

Daarnaast: niet voor ieder vakgebied kan een specialistenregister beschikbaar komen. Dit is ook wenselijk omdat veel specialistenregisters de meerwaarde van een specialisatie te niet doen. De NVD streeft daarom naar een beperkt aantal specialistenregisters (maximaal 5).

Het criteria voor werkervaring voor de diëtist-specialist van 8 uur/week is toch te veel/te weinig/willen we zelf bepalen?

In verleden is al veel discussie over deze 8 uur/per week voor de diëtist-specialist geweest. Deze 8 uur wordt door alle andere beroepsverenigingen ook voor specialisaties gehanteerd. Nu blijkt dat de 1 het te veel, de ander weer te weinig vindt, lijkt 8 uur nog steeds de beste richtlijn. Uiteraard, als een netwerk daadwerkelijk een specialisatie wil opzetten, kan altijd worden gekeken of meer uren gewenst zijn (minder lijkt niet wenselijk).

Sommige criteria (intervisie, kritisch redeneren, gesprekstechnieken) waaraan de diëtist-specialist moet voldoen, zouden voor alle diëtisten moeten gelden.

Daar zijn we het mee eens. Hier gaan we mee aan de slag. In het beroepsprofiel dat aan herziening toe is, moeten we dit zichtbaar gaan maken.

Gaan hierdoor de tarieven veranderen?

Dat weten we niet. Al is een hoger tarief op dit moment niet de verwachting. De belangrijkste reden als je een specifieke deskundigheid en/of specialisatie wilt, is intrinsieke motivatie (bijv. erkenning, zichtbaarheid van expertise, persoonlijke groei). Het is niet verplicht om hieraan mee te doen. Sterker nog, generalisten zijn hard nodig. Wederom: zonder generalisten, geen specialisten!!

Wat is de invloed van zorgverzekeraars? En gaan zij hierdoor eisen stellen?

Zorgverzekeraars zijn niet betrokken geweest bij dit proces en hebben dus geen invloed gehad op de criteria.

Op dit moment zien wij geen andere eisen van de zorgverzekeraars daar waar het gaat om specialisatie. Mogelijk gaan wel patiënten zoeken naar een diëtist met bepaalde expertise, zoals ook gebeurt aan de hand van de verwijsgids kanker. Maar dit is ook een van de redenen voor specifieke deskundigheden en specialisaties: zichtbaar maken van wat we kunnen. Die zichtbaarheid is belangrijk omdat te veel mensen de gang van de diëtist niet volgen en niet willen.

Hoe gaat de communicatie naar cliënt/patiënt, verwijzers etc. hierover verlopen?

Het onderscheid tussen aandachtsgebieden, specifieke deskundigheden en specialisaties zal inderdaad duidelijk gemaakt moeten worden. Dit gaan we doen op de website.

Is lidmaatschap van de NVD verplicht?

Registratie van aandachtsgebieden en specifieke deskundigheden gaat via de NVD-website ‘vind een diëtist’, hiervoor heb je een NVD-account en dus lidmaatschap voor nodig. Uiteraard kun je voldoen aan de criteria als je niet lid bent van de NVD maar bijvoorbeeld wel van een netwerk. Je kunt dan alleen niet op de website gevonden worden.

Registratie van de diëtist-specialist vindt plaats in het KP-specialistenregister. Net als bij de reguliere KP-registratie is NVD lidmaatschap voor dit KP-specialistenregistratie niet verplicht.

Wat is de relatie met de DCN?

Als NVD willen we graag meer samenwerken met DCN. Ook over dit onderwerp zijn wij in gesprek met de DCN.

Wat is de rol van de NVD?

Wij hebben onderscheid aangebracht in specialisatie, specifieke deskundigheid en aandachtsgebied. Daarnaast wil de NVD een infrastructuur voor specialisatie bieden voor leden en netwerken die hiermee aan de slag willen gaan. We faciliteren hierbij met een leidraad, handboek, checklisten, een digitale omgeving etc.

Wat is de rol van de netwerken? En wat doet de NVD?

De netwerken stellen criteria op wanneer iemand zich specifiek deskundig of specialist op een bepaald vakgebied mag noemen. Daarnaast kunnen zij het bijbehorende competentieprofiel opstellen en de inhoud van scholing bepalen. De NVD wil de faciliteiten bieden voor de uitwerking hiervan (bijvoorbeeld op het gebied van toetsing, registratie, zichtbaarheid, procedures etc.), dit gaat in samenspraak met de netwerken.

Zijn regionale samenwerkingen ook van belang?

Ja, die zijn ook zeker van belang. We gaan bekijken hoe we deze vorm van samenwerking ook een plek kunnen geven. Ideeën hierover zijn welkom.

Moet ik me specialiseren?

Nee, het is geen verplichting.

Moet dit volgend jaar gebeuren?

Nee, je kunt hier ook later mee aan de slag, als je dat wilt.