Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackVeelgestelde vragen Samen Sterk in de regio

Veelgestelde vragen Samen Sterk in de regio

1. Ik werk al multidisciplinair in mijn wijk, waarom is regionale netwerkvorming dan nodig?

Het zorglandschap verandert continu. De huidige ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak, waarbij paramedici samenwerken met andere zorgaanbieders in de regio, zowel op wijkniveau als op regioniveau. In toenemende mate wordt door regionale overleggen (zgn. ‘regiotafels’) bepaald hoe het zorgaanbod in de regio er in de regio uit komt te zien, hoe deze zorg georganiseerd wordt en hoe deze zorg bekostigd gaat worden.  Het is wenselijk dat paramedici, naast bijv. de huisartsen, ziekenhuizen en gemeente, een serieuze gesprekspartner worden in dit regionale overleg. Dit kan alleen als er een regionaal netwerk bestaat dat gemandateerd is om afspraken te maken namens paramedici in de regio.

2. Wanneer kan je spreken van een regionaal paramedisch netwerk?

Er zijn landelijk al veel regionale paramedische netwerken actief. De een is verder ontwikkeld dan de andere. Allemaal hebben ze als doel dat ze gesprekspartner willen zijn voor hun samenwerkingspartners en stakeholders (bijv. ziekenhuis, gemeente of zorgverzekeraar) in de regio.

3. Ik wil me graag aansluiten bij een paramedisch netwerk in mijn regio, waar moet ik zijn?

Hier kan je in veel gevallen voor terecht bij de NVD of de ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) in jouw regio. Zij hebben dikwijls een overzicht welke netwerken bij jou in de regio actief zijn en kunnen je helpen in contact te komen met het netwerk in jouw regio.

4. Kan een netwerk financiële ondersteuning krijgen via het programma Organisatiegraad?

Nee. Het programma Organisatiegraad stimuleert en ondersteunt netwerken bij oprichting en het verder professionaliseren. Deze ondersteuning bestaat uit het beschikbaar stellen van tools en informatie en tevens het bieden van praktisch en strategisch advies aan netwerken in oprichting en netwerken die zich verder willen professionaliseren.

5. Hoe kan ik een regionaal netwerk aanmelden voor ondersteuning van het programma Organisatiegraad?

Ben je NVD lid en richt je een nieuw mono-/multidisciplinair samenwerkingsverband (paramedisch platform) op in jouw regio, of is jouw samenwerkingsverband nog niet bekend bij ons, laat het dan weten via bureau@nvdietist.nl Dan wordt jouw platform toegevoegd aan het overzicht.

De NVD heeft directe lijnen met de PPN en de taakgroep Organisatiegraad en zal ervoor zorgen dat de gegevens, indien van toepassing, gecommuniceerd worden.

De NVD heeft de intentie om medio 2022 een community platform te bieden aan o.a. samenwerkingsverbanden.

6. Krijg ik KP punten als ik werkzaamheden uitvoer voor een regionaal samenwerkingsverband ?

De NVD gaat in 2022 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Zoals al eerder is gemeld wordt vanuit het project regionalisatie ook gewerkt aan een herziene werkwijze in de NVD regio’s, een heroriëntatie op de bestaande rol en taken van de regiobesturen.

Uitvoering pilot regio’s

1. Wat is de doelgroep van de dialoogsessies?

De doelgroep voor dialoogsessie 1 zijn paramedici uit de COROP-plus regio die onderdeel zijn van een lokaal netwerk en praktijkhouders die geïnteresseerd zijn in het verkennen van samenwerking. Bij sessie 2 zijn ook stakeholders uit de regio uitgenodigd die van belang zijn voor het versterken van de organisatiegraad. Denk daarbij aan gemeente, huisartsengroepen, evt VVT, etc.

2. Wat is het doel van de pilots?

Het doel van het organiseren van de pilot binnen het project Organisatiegraad is om de organisatie van paramedische zorg regionaal te versterken. In de pilots worden ervaringen op gedaan die worden meegenomen bij verdere uitbreiding naar andere regio’s.

In de pilots worden vier activiteiten uitgevoerd:

Er wordt een regiobeeld ontwikkeld dat inzicht geeft in de demografische gegevens, gezondheidsgegevens en gegevens over paramedische zorg

 

Samen met de netwerken aan de slag om de organisatiegraad in de regio te versterken. Hiervoor worden o.a. twee dialoogsessies georganiseerd

 

Het ontwikkelen, in samenwerking met de lokale netwerken en praktijken, van een plan van aanpak voor het versterken van de organisatiegraad

 

Optimaliseren communicatie door een online community platform in te richten zodat betrokkenen gemakkelijk informatie met elkaar kunnen delen een pilot wordt breed ingestoken; organisatorische en inhoudelijke netwerken, mono- en multidisciplinair, worden in kaart gebracht. De gewenste organisatiegraad wordt samen met de lokale netwerken en praktijken in de dialoogsessies verkend.

3. Wat is de tijdsinvestering als ik mee doe aan een pilot?

Meedoen aan de pilot houdt in dat je voorafgaand aan de dialoogsessies in ongeveer 15 minuten een korte vragenlijst over je netwerk invult. Beide dialoogsessies vinden onder voorbehoud fysiek plaats op een centrale plek in de regio en duren ongeveer 2,5 uur. Na afloop van de eerste dialoogsessie krijgen alle deelnemers toegang tot een online community platform waarop paramedici uit een pilotregio met elkaar in gesprek kunnen gaan en informatie kunnen uitwisselen. Op het platform is ook nuttige informatie te vinden, zoals het regiobeeld en kennis over het oprichten en professionaliseren van netwerken. Het inloggen en verkennen van het platform kost een paramedicus ongeveer een halfuur tijd. Het gebruik van het platform is verder naar eigen wens en behoefte.

4. Is er vacatievergoeding voor deelname aan de pilot?

Deelname is op vrijwillige basis. Er is helaas geen vacatievergoeding beschikbaar. Wij hopen dat de voordelen samenwerking in de regio erkend worden en jullie samen met ons mee willen denken over hoe we de organisatiegraad van paramedici in de regio kunnen versterken. Verder wordt in programmalijn C gekeken naar modellen voor structurele financiering van netwerken en samenwerkingsverbanden.

Deelnemen aan een pilot?

Voor informatie en deelname, neem contact op met info@organisatiegraad.nl