Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackEerstelijnsverblijf (Elv)

Eerstelijnsverblijf (Elv)

Kwetsbare mensen die tijdelijk niet in de eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar geen medisch-specialistische zorg nodig hebben, kunnen gebruik maken van Eerstelijnsverblijf (Elv). Bij Elv gaat het meestal om kortdurende geneeskundige zorg.

Elv valt over het algemeen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, maar kan ook onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde (SO) of een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) vallen.

Integrale prestaties

Elv wordt betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er is gekozen voor drie integrale prestaties voor het eerstelijnsverblijf:

  • Laag complex
  • Hoog complex
  • Palliatief terminale zorg

In de integrale tarieven zijn opgenomen:

  • Het verblijf
  • De verpleging en verzorging
  • De geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
  • De paramedische zorg en sinds 1 januari 2018 zorg door gedragsdeskundigen zoals klinisch psychologen.

Het gaat hierbij om zorg die samenhangt met de indicatie voor het verblijf. Omdat de zorg valt onder de geneeskundige zorg die huisartsen bieden, is er geen wettelijke beperking op het aantal uren dat een zorgverlener kan bieden.

Wanneer een patiënt (paramedische) zorg ontvangt voor een andere indicatie, moet deze zorg apart via de reguliere beleidsregels in rekening worden gebracht. Wanneer een patiënt al in paramedische behandeling was vóór een opname Elv, maar wel met dezelfde indicatie, dan gaat de zorg over in een van de integrale prestaties Elv.

Naast de drie integrale prestaties is er ook een aparte prestatie voor ‘onderlinge dienstverlening’. Hierbij kan (een deel van) de prestatie door een zorgverlener worden geleverd in opdracht van een andere zorgverlener.

Klik hier voor een nadere toelichting over de prestaties.

Dieetpreparaten

Kosten voor hulpmiddelen en dieetpreparaten en diverse voedingsdranken zijn onderdeel van het Elv-tarief.

Passende afweging

Uit de vergoeding van de drie prestaties Elv wordt de paramedische zorg (diëtetiek, fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie en ergotherapie) vergoed. Om een passende afweging te maken of verzekerden aanspraak kunnen maken op deze voorziening, is er een afwegingsinstrument ontwikkeld. Bekijk het afwegingsinstrument.

NZa regelgeving van eerstelijnsverblijf voor 2022